Fall Semester 2016

Main content

Ecological Genetics

Number Unit Lecturer
551-0001-00L General Biology I  U. Sauer,
O. Y. Martin,
A. Widmer
551-0001-AAL General Biology I  U. Sauer,
O. Y. Martin,
A. Widmer
701-1409-00L Research Seminar: Ecological Genetics  A. Widmer,
S. Fior
701-1413-00L Population and Quantitative Genetics  T. Städler,
P. C. Brunner
701-1413-01L Ecological Genetics  A. Widmer,
M. C. Fischer
701-1460-00L Ecology and Evolution: Term Paper  T. Städler,
S. Bonhoeffer,
A. Hall,
J. Jokela,
J. Levine,
G. Velicer,
A. Widmer
701-2413-00L Evolutionary Genetics  T. Städler,
P. C. Brunner

Biodiversity & Systematics

Number Unit Lecturer
551-0333-00L Biodiversity and Ecological Significance of Fungi  A. Leuchtmann,
R. Berndt,
B. Senn-Irlet
 
 
Page URL: http://www.peg.ethz.ch/education/teaching_hs.html
Thu Jul 27 06:42:21 CEST 2017
© 2017 Eidgenössische Technische Hochschule Zürich